Arvot ohjaavat arkea

Tavoitteemme on, että meiltä koulutielle lähtee itseensä luottava ja hyvinvoiva lapsi, jolla on valmiudet pärjätä muuttuvassa maailmassa.

YHTEISÖLLISYYS

Kotirannassa yhteisöllisyys on sitä, että korostamme yhdessä toimimisen tärkeyttä, toisen huomioimista ja yhteisvastuullisuutta. Tiedostamme sen, että lapset tarvitsevat sosiaalisissa tilanteissa aikuisen neuvoja ja tukea. Kun ryhmä aloittaa toimintansa toimintakauden alussa elokuussa, opetellaan yhteisiä pelisääntöjä, tutustutaan toisiimme ja muodostetaan ystävyyssuhteita. Lapset ovat arjen toiminnoissa aktiivisesti mukana "me"-tunteen luomisessa ja ylläpitämisessä, kun harjoittelemme toisen huomioon ottamista ja kunnioittamista. Yhteinen toiminta ja siitä saadut positiiviset kokemukset sekä ystävien saaminen ovat olennaisimmat yhteisöllisyyttä muodostavat tekijät.

SENSITIIVISYYS

Sensitiivisyydellä tarkoitetaan kykyä reagoida lapseen tunnekielellä. Sensitiivinen aikuinen kykenee ilmaisemaan aitoja positiivisia tunteita lapselle esimerkiksi kiinnostuneen hymyn, lämpimän äänen tai katseen avulla. Kotirannassa toteutetaan lasta kuuntelevaa ja osallistavaa toimintaa ilman kiirettä. Meillä huomioidaan jokainen lapsi yksilöllisesti ja hän saa kasvaa ja kehittyä omassa tahdissaan. Paikan kodinomaisuus luo lapsille turvallisuutta ja tuo toimintaan paljon inhimillisyyttä. Emotionaalisesti läsnä ja saatavilla oleva aikuinen osaa havaita ja huomioida lapsen ikätyypilliset aloitteet sosiaalisessa kanssakäymisessä. Aikuinen antaa lapselle tilaa ja aikaa ilmaista itseään kehitystasoon sopivalla tavalla. Aikuinen ei puhu päälle eikä keskeytä leikkiä, vaan kunnioittaa lapsen pyrkimyksiä ratkoa tilanteita, esittää vaihtoehtoja ja kyselee lapsen kokemuksia.

LUONNON LÄHEISYYS

Kotirannassa luonto on tärkeä osa päiväkodin arkea oppimisympäristönä. Lähimetsissä voi muun muassa leikkiä, liikkua, tutkia, oppia luonnon kunnioittamista ja kasvien tunnistamista. Luonnossa toimimisen myötä vuodenaikojen vaihtelua ja luonnon ilmiöitä tutkitaan lapselle ominaisilla tavoilla. Metsä tarjoaa lapselle monipuolisia mahdollisuuksia elämyksiin ja hiljentymiseen.

TURVALLINEN TUNNEILMAPIIRI

Kotirannassa lapsen kokiessa olonsa turvalliseksi (niin psyykkisesti kuin fyysisesti) hän pystyy oppimaan uutta ja nauttimaan arjen kokemuksista. Myös henkilöstön hyvä tunneilmapiiri vaikuttaa työn tekemisen laatuun ja lapsen oppimisympäristöön positiivisesti.